FINANSOWA ANALIZA

2. Metody analizy ekonomicznej

2. METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ

2.1. Dobór parametrów i metod

Każdy proces analityczny składa się z dwóch zasadniczych części: 1. wstępnego pomiaru i oceny badanego zjawiska oraz 2. badań przyczynowo-skutkowych. Przy wstępnym pomiarze i ocenie badanego zjawiska, znajduje zastosowanie intuicyjna metoda "porównań", która polega na porównywaniu takich wielkości, które posiadają, tzw. walor porównywalności. Oznacza to, że w wyniku tych porównań można wyciągnąć wnioski istotne z punktu widzenia oceny badanego zjawiska.

 

Jeżeli weźmiemy na przykład jeden z najważniejszych finansowych parametrów przedsiębiorstwa, jakim jest jego zysk, to możliwości porównań opartych o tę kategorię (ujętą, jako wartość bezwzględna tj. w zł) są istotnie ograniczone. Osiągnięty zysk można porównywać z zyskiem planowanym lub z zyskiem innego okresu. Natomiast porównywanie zysku jednego przedsiębiorstwa z zyskiem innego musi uwzględniać fakt, że praktycznie nie istnieją dwa identyczne przedsiębiorstwa, o takim samym profilu produkcyjnym czy też zaangażowanych środkach, wielkości zatrudnienia itd. W związku z tym wartość poznawcza takiego porównania będzie mało przydatna w analizie ekonomicznej i finansowej.

Z tych właśnie względów decydującym czynnikiem wpływającym na jakość metod analizy jest umiejętny dobór parametrów pod względem posiadania wspólnej płaszczyzny porównań. Jednym z najczęstszych sposobów nadawania waloru porównywalności zestawianym parametrom jest przedstawianie ich w postaci dynamiki lub tempa wzrostu oraz struktury, czyli ich udziału w określonej całości. Jeżeli chodzi natomiast o zakres porównywania tak przedstawionych parametrów, to występują trzy podstawowe obszary tych porównań:

 • porównanie w czasie (dane z jednego okresu do danych z innego okresu);
 • porównanie w przestrzeni, (czyli np. z innymi przedsiębiorstwami lub wynikami średnimi w branży);
 • porównanie z wartościami postulowanymi, (czyli z planem).

Omawiana metoda porównań jest najczęściej wykorzystywana przy wstępnej ocenie przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych.

W drugiej części badań analitycznych (tj. badaniach przyczynowo-skutkowych) wykorzystuje się następujące metody deterministyczne w odniesieniu do zjawisk, między którymi można określić zależności funkcyjne:

 • metoda kolejnych podstawień, 
 • metoda różnic cząstkowych, 
 • metoda funkcyjna, 
 • metoda logarytmiczna, 
 • metoda podstawień krzyżowych, 
 • metoda reszty, 
 • metoda G. Beckera [1],
 • metoda Kilara.

Metody te, nazywane także metodami eliminacji, polegają - najogólniej rzecz biorąc - na eliminacji wpływu jednych czynników i badaniu wpływu pozostałych.


[1] Prof. Gary Stanley Becker w roku 1992 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za rozszerzenie dziedziny analizy mikroekonomicznej na szerokie spektrum spraw związanych z ludzkimi zachowaniami i interakcjami. Zaliczany jest do przedstawicieli tzw. ekonomicznej szkoły chicagowskiej postulującej m.in. minimalizowanie roli państwa w działalności gospodarczej.


Shop!
Contribute!
Books!

Phoca - Google AdSense Easy

About Joomla!

This Site

Login Form

MOD_JT_ADVERTISEMENT

jtemplate.ru - free extensions Joomla

JoomImages

 • AA_1
 • AA_3
 • AA_4
 • AA_2